Västerviksområdets berggrund - malmer, industriella bergarter och mineral.
Erik Elfström

Annosnering av boken Västerviksområdets berggrund - malmer, industriella bergarter och mineral.
(ISSN 1400-3821; B162, Projektarbete, Göteborg 1998)
År 1998 trycktes den i Institutionen för Geovetenskapers (Göteborgs universitet) publikationsserie.
Boken som är A4-format omfattar 258 textsidor och en bildbilaga om 78 sidor (de flesta i färg).

Sven Åke Larson, professor i berggrundsgeologi och Jimmy Stigs, professor och prefekt båda verksamma vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet skrev 1997 nedanstående om min bok.

Utlåtande över Erik Elfströms arbete: Västerviksområdets berggrund - malmer, industriella bergarter och mineral.

"Undertecknade har haft tillfälle att granska rubricerat arbete samt diskuterat detta med författaren. Våra synpunkter återges nedan i sammandrag."

Elfström har sammanställt geologisk data om ett område som kan beskrivas som klassiskt inom svensk geologi - Västerviksområdet. Den unika berggrunden har genom tiderna lockat ett flertal forskare till insatser inom olika delar av geologin. Hittills har det dock saknats en sammanställning över dessa vitt spridda källor, en del ännu opublicerade. Elfström har genom sitt arbete gjort denna enorma databas tillgänglig för läsaren. Denna information är av ovärderligt intresse inte bara för fackmän utan också för en bred allmänhet. Den rymmer såväl vetenskapligt intressanta undersökningar som historiska fakta. De förra kan initiera nya vetenskapliga undersökningar, medan de senare har intresse ur ett industrihistoriskt perspektiv då de ger intressanta inblickar i gruvnäringens historia

Vår åsikt är att det beundransvärda arbete som Elfström utfört, genom spridning kan skapa ett ökat intresse för regionen, den norra delen av Kalmar län, ett intresse som kommer att omfattas av såväl forskare som allmänhet. Dessutom kan arbetet stimulera till undersökning efter nya exploateringsbara, samt till ett eventuellt ökat utnyttjande av redan befintliga naturresurser, samtidigt som samhället får ett bättre beslutsunderlag vid sin planering och förvaltning av miljön.

Om finansiering kan ordnas för tryckning av arbetet åtager sig Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet att trycka detta i sin publikationsserie och därmed garantera en spridning

Av ovanstående framgår att vi starkt stödjer Elfströms strävanden att få arbetet publicerat

Göteborg den 14 oktober 1997

Sven Åker Larson
Professor i berggrundsgeologi

Jimmy Stig
Professor
Prefekt
Institutionen för Geovetenskaper


 

©2001- GeoNord