NORRLANDS MINERALJAKT

VINNARE NORRLANDS MINERALJAKT 1996


Resultat av Norrlands mineraljakt 1996 .
Källa: Norrlands Mineraljakt 1996 av Birger Filén, Arne Sundberg och Gun Ulwebäck 1996-11-27
ID-Nr.: BRAP 96006

SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT

1996.

Mineraljakten syftar till att stimulera allmänheten att söka efter uppslag till nya malm- och industrimineralförekomster inklusive nyttosten, som kan böt\a utvinnas och förädlas och därmed skapa nya jobb samt bidra till mineralråvaruförsörjningen.

Efter beslut den 25 juli i år arrangeras och finansieras under åren 1996 och 1997 Norrlands Mineraljakt av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning(SGU). En intensifierad utbildnings-, informations- och handledningsverksamheten, jämfört med de tre senaste åren, möjliggörs genom delfinansiering frän EU:s strukturfonder.

Minst en resursperson i varje län informerade nya och gamla mineraljägare samt gav handledning i fält under årets korta mineraljaktssäsong. Flera nya mineraljägare har tillkommit, men det är angeläget att försöka locka ännu fler personer till mineraljakten nästa år. Ett fyrtiotal skolklasser har besökts och informerats om möjligheten att delta i mineraljakten. Resultatet av detta har ännu inte kunnat avläsas.

Den gemensamma provgranskningscentralen för Norrlands Mineralj akt är inrättad vid SGUs mineralinformationskontor i Malå. Sista inlämningsdatum till årets tävling var 31 augusti. En kort men intensiv mineraljaktssäsong resulterade i nästan lika många inlämnade prover på en dryg månad som under hela fjolåret. Under hösten har därtill inkommit flera hundra prover som förs till 1997-års tävling.

Det största, inlämnade provantalet kommer från Västernorrlands län (561 prover) medan de flesta mineraljägama i år liksom tidigare finns i Norrbottens län. Speciellt intressanta malmfynd har gjorts i norra Norrbotten liksom i Västerbottens inland. Målsättningen 30-50% fler intressanta prover från lika många fler mineraljägare jämfört med fjolåret har inte gått att uppfylla under den korta mineraljaktssäsongen i år men vi står nu mycket väl rustade inför nästa år.

Kringeltjärns grafitgruva, norr om Edsbyn, där gruvdrift startats i sommar är ett bra exempel på hur mineraljakten kan bidra till mineralfynd som skapar ny sysselsättning. Mineraljägaren Per-Arne Westling, Gävle hittade i mitten på 1980-talet ett stort, rikt grafitblock, som tillsammans med fynd gjorda av SGAB/NSG bidragit till att flera grafitmalmskroppar hittats i Kringeltjärnsområdet.

GENOMFÖRDA INFORMATIONS- OCH UTBILDNINGSAKTIVITETER 1996.

Trots det sena beslutet om en intensifierad Norrlands Mineraljakt under åren 1996 och 1997 kunde de flesta planerade informations- och utbildningsaktiviteterna genomföras under sommaren och hösten 1996. Tidplanen vad gäller prov granskning, jurymöte och prisutdelning samt rapportering har också kunnat hållas. Rimligen hade resultatet i form av fler intressanta prover från fler aktiva mineraljägare blivit bättre om beslutet kommit någon månad tidigare. Å andra sidan har sommarens och höstens informationsaktiviteter resulterat i att många mineraljägare skickat in intressanta prover under hösten. Dessa kommer att föras till nästa års tävling.

Under året har texten i informationsbroschyren "Ut och leta sten" uppdaterats varefter broschyren tryckts i 10 000 ex. och distribuerats. En ny provpåse har också tryckts (för prover upp till 1 kg) liksom nya adresskort för provförsändelser (1-20 kg). SGU-UR stenlåda har utdelats i skolor, till vissa kontaktpersoner och flitiga mineraljägare. Personer som värvat en ny mineraljägare har erhållit en industrimineral-plansch som tack. En OH-bildserie om mineraljakten och mineralindustrins betydelse i Sverige har framtagits och distribuerats. En videokasett med en bildserie om mineraljakten håller på att fräschas upp för distribution till kontaktpersonerna.

HITILLS UPPNÅDDA RESULTAT.

Genom att företag följer upp intressanta mineraljaktfynd skapas arbetstillfällen i prospekteringsledet. Flera sådana exempel finns. Däremot dröjer det flera år innan något av årets mineraljaktsfynd eventuellt kommer till utvinning och förädling.

Exempel på aktuella mineraljaktsynd från tidigare år i Norrlandslänen där arbeten nu pågår är:
- Kringeltjärns grafitgruva i Edsbyn, som öppnades sommaren 1996 och nu sysselsätter cirka 50 personer. Ett mycket fint mineraljaktfynd gjordes där i mitten på 1980-talel.
- Storjuktan (Ersmarksberget) i Sorsele där Cogema nu ansöker om bearbetningskoncession på guld. Mycket goda mineraljaktsfynd gjordes i området bl.a. 1988 och 1989.
-Nynäsberget i Ragunda, varifrån en mineraljägare lämnade in prov till mineraljakten för mer än tio år sedan.

Årets mineraljakt med intensifierad informations-och utbildningsverksamhet bl.a. i skolor och genom kurser för mineraljägarna har resulterat i ökad geologikompetens hos såväl aktiva mineraljägare som t.ex. skolelever och lärare.
Kunskapen om Norrlandslänens geologi har på några punkter ökat t.ex.genom fynden av litiumpegmatit i Kalix- och Ragundaområdena.
Flera internationella gruvföretag har visat ett rejält intresse för årets mineraljakt. Nämnas kan RTZ Cogema och INCO, som gjort fältbesök på flera av fynden.


RESULTATLISTOR LÄNSVIS 1996
(I bokstavsordning)


JÄMTLAND

Malmklass:

1:a pris

Fynd av häll och block med kopparkis och spår av guld i kvartsrik, skarnig gnejsbergart 96116-01,04.
Hällen bör jordavrymmas och provtas systematisk.
Kbl 17F,2b .
RN-koord.: 6911300/1455400.

2:a pris

Fynd av häll och block med kopparkis och spår av guld i kvartsådror i grå, sur vulkanitbergart. Fyndet är intressant ur guldsynpunkt. Området bör provtas systematiskt. 96300-03. Kbl 19F,Oj .
RN-koord.: 7003700/1499700.

Delat 3:e pris

Fynd av häll med något magnetkis, kopparkis och kromit i grovkornig serpentinit.
96271-04. Kbl 22E.
RN-koord.: 7166/1412

Delat 3:e pris

Fynd av block med något kopparkis i kvartsgenomsatt biotitgnejs.
96305-01,04.

Industrimineralklass:

Delat 1:a pris

Fynd av en 3-5 m bred grafithorisont i häll.
Såväl amorf som grovfjällig grafit förekommer.
96253.

Delat 1:a pris

Fynd av litiummineral i pegmatitblock.
96300-01.
RN-koord.:6999800/1496000.

Nyttosten Klass:

1:a pris

2:a pris

Fynd av glimmerskiffer av Offerdalstyp i häll.
Fyndplats: Håcknanmagasinet.
96217: O1.

NORRBOTTEN

Malmmineral:

1:a pris

Fynd av stort, lokalt block med god-rik kopparhalt genom hela blocket sarnt något guld och fläckvis zinkblände.
Bergarten är en skarnomvandlad granodiorit. 3,2 % Cu. 96165:01.
RN-koord.: 7512604/174608.

Delat 2:a pris

Fynd av flera kopp arkisblock i grönstensmiljö.
96062:03,08,14,16,20
RN-koord.: 7495400/1789800 och
fynd av kopparkis och sheelit i hybridbergart. 0,7 % Cu 96073:03
samt fynd av kobolt i semimassiv svavelkis 780 ppm Co. 96062:31

Delat 2:a pris

Fynd av kvartsgångar i häll med ställvis god kopparkismineralisering och något guld 0,27 ppm Au. 96316:01
RN-koord.: 7402200/1509700

Industrimineralklass:

Delat 1:a pris .

Karbonatitfynd i håll i Luleå skärgård. Karbonatitbergarten är sannolikt kimberlitisk.
96260:02

Delat 1:a pris

Fynd av blocksvans med litiumglimmer i pegrnatit.
96008:01.
RN-koord.: 7322860/1852700.

Nyttosten:

1:a pris

Aplitfynd i häll. Bergartens tekniska egenskaper har undersökts och de bedöms utmärkta som ballastmaterial.
96445:08.
RN-koord.: 7304000/1776000.
Fynd av finkornig, strökornsförande grönsten i häll. Bergarten har goda poleringsegenskaper.
96137:06.
RN-koord.: 7272850/1785350.

2 :a pris

Fynd av röd, tektoniserad porfyr i häll. Bergarten bedöms lämplig som ballastmaterial. 96324:01.

VÄSTERBOTTENS LÄN

Malmklass:

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Fynd av flera block med kopparkis, ställvis
goda halter, i silificerad bergart.
96181:01.
RN-koord.: 7244350/1622600.

Delat 4:e pris

2 Fynd av ziblände, svavel- och magnetkis i block.
96267:03.
RN-koord.:7167400/1771850.

Delat 4:e pris

Fynd av block med delvis kompakt magnetkis samt något kopparkis.
96139:06.

Delat 4:e pris

Fynd av malmblock med guld i massiv magnet-svavelkis. 2,73 ppm A.
96141:01.
RN-koord.:7221050/1673250.

Delat 4:e pris

Fynd av block med kopparkis och något zinkblände i kvartsdränkt, sur vulkanit.
0,54 % Cu, 0,24 % Zn.
96201:03.

Delat 4:e pris

Fynd av ultramafitblock med något nickelhaltig magnetkis samt något kopparkis.
96261:02.

Industrimineralklass:

1:pris

Blocklynd med rik grafit.
96086:01.
RN-koord.: 7166350/1772200.

Nyttostenklass:

1:pris

Fynd av ljust röd, finkomig aplit i häll.
Bergarten bedöms som högliassigt ballastmaterial.
96445:09.
RN-koord.: 7200200/1747500.

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Malmklass:

1:a pris

Fynd av guld och något kopparkis i skarnomvandlad kvartsitisk bergart i flertalet block. 96242:01-02.
Kbl 18H,3a.
RN-koord.: 6965000/1554900.

2:a pris

Kbl 19H,3i.
RN-koord.: 7015200/1591200.
Fynd av semimassivt magnetkisliock med inslag av kopparkis i metagråvacka. 96092:01-02. RN-koord.: 6976200/1548400.
Blocklynd med något zinkblände och blyglans i kvartsgenomsatt metagråvacka. 96007:01.
Kbl 19I,0a.
RN-koord.: 7000050/1604200.

Delat 3:e pris

Fynd av flera kvartsdränkta block med något kopparkis och svag guldförhöjning.
96082:01-03
Kbl 20I,1j.
RN-koord.: 7059100/1596150

Delat 3:e pris

Fynd av kopparkis i gnejshäll.
96483:01
Kbl 17F,7a
RN-koord.: 6935400/1452800

Industrimineralklass:

Delat 1:a pris

Fynd av kvarts och fältspat på 4 meters bredd i häll.
96427:01-02.

Delat 1:a pris

Fynd av fosfatmineralet vivianit i häll med muskovitpegmatit.
96266: 0l.

Nyttostenklass:

Delat 1:a pris

Fynd av häll med en ckka 15 meter bred gång av rödbrun fältspatporfyr.
96482:01 Kbl 18H,7g.
Fynd av häll med gråbrun, medelkornig tvåglimmergranit nära väg. Stort hällområde med bra pallhöjder.
96482:02 Kbl 18I, 2b.

Delat 1:a pris

Fynd av grå, medelkornig grånit i stort hällområde med bra pallhöjder nära väg. 96226:01
Kbl 19I,8e.

NORRLANDSFONDENS PRIS 1996

1:a pris

Delat 2:a pris

Delat 2:a pris

Fynd av guld, zinkblände och spår av kopparkis sarnt arsenikkis i kvartsgenomsatt skarn i häll och block.
96090-01, 96135-01, 96138-05. 96259-01-03.

Delat 2:a pris

Fynd av guld i kvartsitisk bergart i block- anhopning. Nynäsbergstyp. 96242-01-02 .
RN-koord.: 6965000/1554900.

5:e pris

Fynd av nickel och koppar i ultramafisk bergart i block. 96069-01.
Kbl 19H,3i .
RN-koord.: 7015200/1591000.
Fynd av rödbrun fältspatporfyr i häll.
Cirka 13-15 m bred gäng. 96482-1.
Kbl 18H7g .
RN-koord.: 6987200/1584950.
©2001- GeoNord