NORRLANDS MINERALJAKT

VINNARE NORRLANDS MINERALJAKT 1995


Resultat av Norrlands mineraljakt 1995 .
Källa: Norrlands Mineraljakt 1995 av Birger Filén, Arne Sundberg och Gun Ulwebäck 1995-12-20
ID-Nr.: BRAP 95053

SAMMANFATTNING AV NORRLANDS MINERALJAKT

1995.

Mineraljakten syftar till att stimulera allmänheten att söka efter uppslag till nya malm- och industrimineralförekomster inklusive nyttosten, som kan börja utvinnas och förädlas och därmed skapa nya jobb samt bidra till mineralråvaruförsörjningen.
I år liksom de två senaste åren arrangeras Norrlands mineraljakt av länsstyrelserna i de fyra nordligaste länen och Sveriges geologiska undersökning(SGU).En gemensam provgranskningscentral för de fyra länen har etablerats vid SGUs nya mineralinformationskontor i Malå. I varje kommun utför en kontaktperson det lokala informationsarbetet.
Även i år har mineraljaktsbudgeten varit 700 kkr plus 150 kkr i prispengar vilket är cirka hälften av årsbudgeten jämfört med 1980-taltet. Å andra sidan är årets budget (175 kkr- per län) i paritet med Bergslagens mineraljakt. Årets utfall för Norrlands mineraljakt blir cirka 1 000 kkr.
In för årets mineraljakt genomfördes upptaktsträffar med exkursioner för kontaktpersoner och andra intresserade. Vidare hölls mineraljaktsinformation i några skolor, på allmänna informationsträffar och på olika mässor. På flera orter har kortare kurser för mineraljägare hållits.
Några ALU-projekt mineraljakt har genomförts även i år, främst i Norrbotten(Arjeplog, Boden, Kiruna och Pajala) men även i Jämtlands län(Bräcke) med gott resultat.
Genom årets informations- och utbildningsaktiviteter har cirka150 nya mineraljägare tillkommit, varav 60 i Norrbottens- och 40 i Jämtlands län. I sistnämnda län är mer än hälften av årets deltagare nya mineraljägare.
Norrbottens län har såväl största antalet mineraljägare, cirka 200, som största antalet inkomna prover, cirka 650 st. Därefter följer Västenorrlands län med knappt 100 mineralj ägare och drygt 400 inlämnade prover. Av årets totalt inkomna 1627 prover har 209 st analyserats kvantitativt, varav de allra flesta på guld.
Intressanta malmfynd har gjorts främst i Kiruna, Malå och Sollefteå kommuner medan spännande industrimineralfynd gjorts i Kramfors och Raunda kommuner. Lovande nyttostensfynd har gjorts bl.a i Bodens, Övertorneå Bräcke. Kramfors och Örnsköldsviks kommuner.


RESULTATLISTOR LÄNSVIS 1995
(I bokstavsordning)


JÄMTLAND

Malmklass:

1:a pris

Industrimineralklass:

1:a pris

Fynd av industrimineralet andalusit i riklig mängd i många korttransporterade block.
95148:01, 95151:01, 95226:01.
Kbl 18H8a. RN-koord.: 6993000/1550500.

Nyttosten Klass 1:

1:a pris

Fynd av röd, finkornig granit i Stor höjdrygg nära väg i vars närhet ett nytt vägbygge planeras. Kbl l7F9d. RN-koord.: 6946800/1467200.

NORRBOTTEN

Malmmineral:

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Nyttosten:

1:a pris

Norrbottens län, ALU-priser:

Malm:

1:a pris

2:a pris

Nyttosten:

1:a pris

Fynd av klotdiorit i block vid Prinsnäs ID: 95230. Koord.: 7323/17887.

2 :a pris

Fynd av migmatitgnejs av "multicolortyp".
ID: 95221-01. Koord.: 7438200/1835000.
Etu-Aapua.

3:e pris

Fynd av sur vulkanit med små fältspatströkorn.
Vägbeläggningsmaterial. Björkberget.
ID: 95526. Koord.: 7302/1752.

VÄSTERBOTTENS LÄN

Malmklass:

1:a pris

2:a pris


VÄSTERNORRLANDS LÄN

Malmklass:

1:pris

Fynd av flera nickel-kopparhaltiga block i mafisk till ultramafisk bergart bedöms lättprospekterat.
9541:01-03. 0.33%Ni, 0.15%Cu.
Kbl 19H7b. RN-koord.: 7037500/1558600.
Fynd av blockanhopning med zinkblände i pegmatit. KbI 18H5h. Koord.: 6979400/1588000.

2 :pris

Fynd av guld i häll med grafit- och gratit-förande kvartsit.
95557.1.5 ppm Au.
RN-koord.: 6951750/1570500.

Industrimineralklass:

1:pris

Fynd av grovbladig grafit i gnejs i häll och block invid skogsbilväg. Fyndet bör följas upp. ID: 95264.
Kbl 19H2j. RN-koord.:7010500/1598200.

Nyttostenklass:

1:pris

Fynd av kvartssandsten i häll som ligger relativt nära väg.
ID: 95338-01. Kås ta, Ringkallen.

NORRLANDSFONDENS PRIS 1995

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Fynd av block med god arsenikkisimpreg. i sur vulkanit samt block med kopparkis som impregnation och sprickfyllnad i kvartsitisk bergart. 1.87% Cu, 0.45 ppm Au .
Koord.: 7216870/1672550,
sydsluttn. av Skäggträskbgt.
Koord.: 7213700/1672500, 600 m 5 Fromheden.

4:e pris
©2001- GeoNord