Meteorstensfynd tillåter inblick i jordens inre.
Översättning och sammanställning från Bild der Wissenschaft: Emil Gregori, källa: Katja Bammel och BBC.


I ett vetenskapligt arbete, publicerat i februari år 2000, beskrivs ett ytterst intressant fynd av två meteorstenar vilket två engelska vetenskapsmän gjort i den namibiska öknen. Det märkvärdiga är att båda är sammansatta av samma komponenter som jorden men innehåller mineral som enbart bildas under så högt tryck som det som råder 400 km under jordytan och längre ned. Hittills har mi neral i denna form inte hittats i sten på jorden. Därför hoppasvetenskapsmännen att genom fyndet få en chans att kunna blicka långt ned i jordmanteln.

Två mineral hittades i meteorstenarna. ringwoodit och maj onit. Båda består av järn, magnesium och silikater, och de bildas först under extremt högt tryck.
Jordmanteln, som räcker 2900 kilo meter ned i jorden, består väsentligen av samma komponenter. Sara Russell från Natunhistoriska museet i London beskriver fyndets betydelse så här: "Man kan framställa dessa mineral syntetiskt i laboratorium, men utanför laboratoriets sterilitet ser vi hur de förorenas, utan att vi förstå varför. De upphittade mete orstenarna består av samma komponenter som jorden, så dessa minenalogiska förändringar har direkt betydelse för förståelsen av vår planet".
Mineral som bildades under så högt tryck måste har ett dramatiskt ursprung. Möjligtvis bildades de i gigantiska kollisionen mellan asteroider i början av vårt solsystem. De kraftigaste sam manstötningama ledde delvis till en nedsmältning av asteroider, och ur denna stensmälta bildades nya mineral, t.ex. ringwoodit och maj orit, samma mineral som hittades i de två meteorstenarna i den namibiska öknen.
Forskarna antar att dessa mineralhaltiga bergarter infångades av jordens dragningskraft för cirka 10 000 år sedan och slog ned i den namibiska ökensanden.
En smältningsprocess av meteor stenama vid nedslaget kan uteslutas på grund av deras mycket ringa massa, 136 gram och 80 gram.
Närmare uppgifter om nämnda mineral efter Strunz' klassificering.

Ringwoodit, VIII/A.6-20
(MgFe2+ )2[Si04] kubiska kristallsystemet .

Ringwoodit är färglös, blekviolett, rökgrå och tillhör nesosili katerna. Ima godkände detta mineral 1969. Intressanta uppgifter om ringwoodit.
Alfred Edward Ringwood är född 1930 och är australisk geoke mist och geofysiker. Han arbetar nu som professor i geokemi vid Australian University i Canberra. Ringwood har genom experi ment påvisat att kristallstrukturen hos vissa mineral förändras under högt tryck och hög temperatur. Detta har kunnat användas bl.a. för teorier om jordens inre.

Majorit, VIII/A.8-60
Mg3Fe2+(SiAl) [SiO4]3, kubiska kristallsystemet.

Majorit är purpurröd, gulbrun och tillhör nesosilikaterna. IMA godkände detta mineral 1970.


©2001- GeoNord