header_orig.jpg    

 

Långbanssällskapet

Långbanssällskapet bildades 1983 och är en intresseförening inriktad på mineralogi, geologi och kulturhistoria för några gruvor främst i östra Värmland. Föreningen har ca 50 medlemmar.

Varför just Långban?

I området finns ett smärre antal gruvor som sedan länge varit kända för sin mineralrikedom. Dessa gruvor är Harstigen/Pajsberg, Jakobsberg, Långban, Nordmark och Sjögruvan, varav Långban är den mest kända. Det gemensamma för dessa gruvor är att de brutits på manganmalm, vilket skiljer dem från övriga gruvor i Bergslagen. Förekomsten av en rad ovanliga grundämnen (antimon, arsenik, beryllium m fl) har tillsammans med manganet lett till en mycket komplex mineralogi. Geologer har därför under de senaste 200 åren intresserat sig för dessa gruvor och publicerat ett mycket stort antal uppsatser om gruvornas geologi och mineralogi.

Verksamhet och syfte

Långbanssällskapet fungerar som ett forum där likasinnade, såväl amatörer som professionella, aktivt kan utbyta information och kunskaper om nya mineralfynd, litteratur m m kring just dessa gruvor. Sällskapet har till syfte att:

Befrämja intresset för geologin och mineralogin kring gruvorna av Långbanstyp. Härmed avses främst Harstigen/Pajsberg, Jakobsberg, Långban, Nordmark och Sjögruvan

Värna om lokalernas kulturhistoria

Fördjupa medlemmarnas kunskaper om fyndigheternas geologi, mineralogi och historia

Verka som kontaktorgan för medlemmarna gentemot andra sammanslutningar med likartade intressen samt gentemot myndigheter och institutioner


Möten anordnas tre gånger årligen. Sällskapet samlas då under gemytliga former och diskuterar nya mineralfynd, artiklar i tidskrifter samt annat som rör dessa fyndigheter. Sällskapet försöker också engagera föredragshållare utifrån. Skriftliga inlägg från medlemmarna utges i slutet av året i redigerad form under namnet LångbansNytt.

För att uppfylla syftet att vara en förening med aktiva och intresserade medlemmar sker antagandet av nya medlemmar efter rekommendation av två ordinarie medlemmar samt efter det att omröstning skett vid ett av sällskapets möten. Ytterligare information om sällskapet kan du få genom att vända dig till någon av följande personer: Erik Jonsson, ordförande, eller Torbjörn Lorin, sekreterare.