Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

X

Xenokrist. En ”främmande” kristall i en magmatisk bergart. En sådan kristall kan ha tagits upp av en magma då denna passerat genom äldre berggrund. Den kan också ha kommit att hamna i ”fel” bergart då två olika magmor blandats och den ena magmans strökorn tagits upp av den andra magman.

Xenotim, ett fettglänsande, vanligen gult genomlysande mineral med sammansättningen YPO4


Y

Ytbergarter. Bergarter som bildats på jordens yta. Hit hör dels vulkaniska bergarter (se Magma, magmatiska bergarter), dels sedimentära bergarter som bildats genom avsättning av partiklar i vatten eller luft. Även kemiskt utfällda sedimentbergarter finns.

Yttrotantalit, ett svart, halvmetalliskt glänsande mineral med amorft utseende och sammansättningen Y4(Ta2O7)3


Z

Zeoliter, en grupp färglösa mineral av växlande sammansättning, i huvudsak vattenhaltiga silikat av Ca, Al, K och Na.

Zinkblände, ett gult, brunt eller svart, diamantglänsande mineral med sammansättningen ZnS.

Zinkblände (Sphalerite), Kalkugntorp.
Bildstorlek 1 cm
©1999 Frej Sandström.

Zirkon. Ett silikatmineral som innehåller metallen zirkonium och vars kemiska formel ärZrSiO4. Mineralet är en vanlig beståndsdel i svenska bergarter, och finns allmänt i halter under en procent. Eftersom zirkon normalt innehåller lite uran används mineralet för att åldersbestämma mineral och bergarter med den så kallade uran-blymetoden.

Zirkon, Australien.
©2001 Geonord.


Å

Ådergnejs, bergart med vindlande, oftast sinsemellan parallella sliror eller ådror av granit eller pegmatit med kalifältspat som viktigaste mineral slirigheten uppkommen genom partiell utsöndring av material (venit) eller genom att granitmaterial inträngt i en äldre bergart (arterit). De är vanligen resultatet av metamorfos vid så höga temperaturer att gnejsen börjat smälta


Ä

Ädelmetall, guld, silver eller platina.

Ägirin. ägirinaugit. Mineralet ägirin är en natrium- och järnrik klinopyroxen med formeln NaFeSi2O6. Ägirinaugit är en övergångsform mellan ägirin och den alkalifattiga men kalciumrika klinopyroxenen augit.


Ö

Ögongranit. En term som (något oegentligt) används bland svenska geologer för att beteckna en porfyrgranit med centimeter- eller decimeterstora strökorn som vanligen består av kalifältspat (mikroklin). Termen används oavsett på vilket djup graniten kristalliserat och trots att ”ögonen” (strökornen) inte deformerats (utplattats) till ett ögas typiska linsform, utan bibehållit sin ursprungliga rektangulära eller rundade kristallform. Typiska, linsformade ögon uppträder i ögongraniter som deformerats till ögongnejs.

Överskjutning. En process där skivformade bergartspaket (skollor) skjuts över varandra. Överskjutningar sker särskilt vid kontinentkollisioner och leder inte sällan till att äldre bergarter hamnar ovanpå yngre, vilket är det omvända mot en normal lagerföljd. Termen används också för den överskjutna berggrunden. I Sverige finns överskjuten berggrund framför allt i den kaledoniska bergskedjan i fjällen, men också i urberget, till exempel i gränsområdet Värmland–Dalsland.

©2001- GeoNord