Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

V

Valleriit, ett mineral med sammansättningen Cu3Fe4S7

Vanadinit, ett gult, brunt eller rött mineral med sammansättningen Pb5(Cl/VO4)3

Vanadinit, Mibladen, Marocco.
©2001 Geonord
Vanadinit, Mibladen, Marocco.
©2004 Geonord

Variskisk. Den bergskedjeveckning som bland annat skedde i Mellaneuropa under karbon- och permperioderna för ca 250–360 miljoner år sedan kallas variskisk eller hercynisk.

Varp, brutet men oönskat, ofta på grund av låg malmhalt och därmed utsorterat (utskrätt) mineral. I modern tid har en del kunnat tillvaratas med hjälp av nyare anrikningsteknik.

Vaskguld, guld som utvinns ur sediment med hjälp av vaskpanna eller vaskränna.

Veckaxel, omböjningslinjen orienterad parallellt med ett synklinalvecks djupaste del eller ett antiklinalvecks högsta del.

Veckning, den procedur genom vilken bergartslager uppreses och böjes samman.

Weibullit, ett mineral med sammansättningen PbSBi2Se3

Venit, en ådergnejs där ådrorna främst uppkommit genom utsöndring av material ur bergarten själv.

Vesuvian, ett glasglänsande, vanligen brunt eller grönt mineral med komplicerad sammansättning, i huvudsak ett silikat med Ca, Al, Mg och Fe

Vesuvianit, Tennberg, Sverige.
Bildstorlek 5 cm
©1999 Frej Sandström.

Willemit, ett färglöst, vitt, brunt, gult, sällan svart mineral med sammansättningen Zn2SiO4

Vismutglans, ett blygrått till tennvitt, starkt metallglänsande mineral med sammansättningen Bi2S3

Vittring/Vittrat berg. Nedbrytning av mineral och bergarter genom mekaniska och kemiska processer, t.ex. köldvärmespräckning, nötning, slag och inverkan av kolsyrehaltigt vatten.

Vivianit, ett gipsliknande, vitt eller färglöst mineral som i luften får blå färg, sammansättningen är Fe3P2O8 · 8H2O

Wolframit, ett mörkbrunt eller svart mineral med sammansättningen (Fe,Mn)WO4

Wollastonit, ett pyroxenliknande, vanligen vitt mineral med sammansättningen CaSiO3

Wulfenit, ett gult eller orangerött mineral med sammansättningen PbMoO4

Wulfenit, Los Lamentos, Chihuahua, Mexico.
Storlektorlek 9 cm.
©2001 Geonord.

Vulkan. Landform som skapas då magma från jordens inre tränger upp på jordytan och stelnar. Vulkaners form, struktur och arten av utbrottsprodukter är beroende av magmans kemiska sammansättning och fysikaliska karaktär. Ordet vulkan kommer från den romerske guden Vulcanus.

Vulkan, Gomera, Kanarieöarna, Spanien.
©2003 Geonord.

Vulkaniska bergarter. Se Magma, magmatiska bergarter och vulkanit.

Vulkanit. Allmän term för bergarter bildade genom vulkanisk aktivitet. Termen omfattar främst lavor, ignimbriter och pyroklastiter som exempelvis tuffer.

Wurtzit, ett brunt, glasglänsande mineral som utgör den hexagonala modifikationen av zinkblände, ZnS

©2001- GeoNord