Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

T

Talk, ett glimmerliknande mineral som låter klyva sig i tunna, oelastiska, pärlemorglänsande eller fettglänsande, färglösa eller svagt gröna blad med sammansättningen Mg3(OH)2Si4O10

Teasuring, individuella köp av guldtackor som en spekulativ investering eller som ett skydd mot en fallande valuta.

Tefra. Det material som kastas upp i luften vid vulkanutbrott.

Tefroit, ett rött eller grått olivinmineral med sammansättningen Mn2SiO4

Tektonik. Den del av geologin som behandlar den storskaliga uppbyggnaden av jordklotets yttre skikt. Sprickor, förkastningar, veckningar och överskjutningar är resultatet av tektoniska rörelser.

Tennantit, se tetrahedrit.

Tennkis, se stannit.

Tennsten, se kassiterit.

Tetrahedrit, stålgrått till järnsvart mineral, i huvudsak med sammansättningen Cu12Sb4S13, antimonfahlerts, eller Cu12As4S13, arsenikfahlerz; silver förekommer ibland i riklig mängd.

Textur. En bergarts textur bestäms av de ingående mineralkornens storlek och form, och av det sätt på vilket kornen är anordnade och hopfogade. Exempel är finkornig textur och porfyrisk textur. Termen används för de egenskaper hos en bergart som framträder vid detaljgranskning, i många fall i mikroskop.

Thorit, svart, glasglänsande eller orangefärgat (orangit) mineral med sammansättningen ThSiO4

Thuringit, ett Fe-rikt kloritmineral.

Tillmakning. En metod för bergsprängning inna krutet uppfunnits. Berget hettades upp med eldar och snabbkyldes sedan med vatten vilket resulterade i att det sprack sönder.

Titanit. Ett silikatmineral som innehåller titan och kalcium. Färgen kan vara ett gult, grönt eller brunaktigt glasglänsande mineral med sammansättningen CaTiSiO5. Titanit är vanlig i det svenska urberget i låga halter. Kristallerna har ofta en tydlig kilform.

Titanomagnetit, en magnetit med inlagringar av ilmenit.

Tonalit, magmatisk djupbergart huvudsakligen bestående av plagioklas och kvarts, vanligen med betydande inslag av biotit och hornblände.

Topas, ett glasglänsande, färglöst eller färgat mineral med sammansättningen Al2(F2,SiO4)

Torv. Mer eller mindre förmultnade växtrester. Efter längre lagringstid bildas brunkol och så småningom stenkol.

Trakyandesit. En vulkanisk bergart med högre kalium- och kalifältspathalter än andesit.

Trakyt, vulkanisk bergart huvudsakligen bestående av fältspater, kalifältspater och/eller sura plagioklaser (se porfyr).

Tremolit, en strålsten med låg halt av Fe och därför gråvit eller mycket blekt grön.

Trädgårdskalk, kalksten eller dolomit. Krossad eller agglomererad för trädgårdsbruk.

Tuff, en bergart bestående av söndersprängd lava, som i form av askregn kastats ut ur en vulkan (asktuff); i asktuffen påträffas ofta större partiklar, såsom lapilli, bomber, etc.

Tuffbreccia, en vulkanisk tuff, huvudsakligen bestående av kantiga bergartsbitar och en i hög grad underordnad mellanmassa.

Tuffisit. En intrusiv tuff eller vulkanisk aska, bildad under jordytan.

Tuffit, en tuff som vid avsättningen blivit uppblandad med andra sediment som sand och lera.

Tungspat eller baryt, ett glasglänsande, färglöst eller färgat, tungt mineral med sammansättningen BaSO4

Tungsten, vanligt namn utomlands på volfram, ursprungligen en svensk benämning.

Tunnslip. En mycket tunt skivad bergart, ca 0,025mm, fastlimmad på en glasskiva. Används för att artbestämma mineral och göra kvanititetsbestämningar i bergarter.

Turmalin, ett glasglänsande, svart, mera sällan rött, grönt eller blått, i form av tresidiga prismor kristalliserande mineral; består i huvudsak av borrika silikat av Al, Mg, Fe, Ca och Na; indelas i Na-Al-turmalin, Mg-Al- turmalin och Fe-turmalin.

 
Turmalin, troligen elbait, Ryssland.
Size of the crystal is 8 cm.
©2001 GeoNord.

Täljsten, en bergart uppkommen genom omvandling av olivinstenar och bestående av klorit och talk.

©2001- GeoNord