Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

R

Radiometrisk datering. Betecknar olika metoder där man analyserar vissa radioaktiva grundämnens isotoper och deras dotterisotoper, och ur analysresultaten beräknar åldern på bergarter och mineral. Den metod som idag mest används på vårt urberg är uran-blymetoden. Vanligen görs analyserna på mineralet zirkon, som är uranhaltigt.

Rammelsbergit, ett tennvitt mineral med sammansättningen NiAs2.

Rapakivi. Ett finskt namn som betyder ”rutten sten” och som används för att beteckna en grupp graniter med vissa kemiska, mineralogiska och texturella särdrag. Kemiskt är bergarterna rika på bland annat kalium och fluor, mineralogiskt innehåller de ofta ortoklas (i stället för mikroklin), ibland till och med järnrik olivin (fayalit), och texturellt innehåller de ofta stora, porfyriska, plagioklasmantlade ortoklaskristaller. Sistnämnda kallas rapakivitextur (se mantling). Termen rapakivi syftar på att graniter av detta slag i vissa områden har en stark tendens att grusvittra. Detta är f.ö. en bidragande orsak till den på 1600-talet av Daniel Tilas införda termen fältspat. Han observerade nämligen att sådan grusvittring lett till att stora kristaller av ”spat” (en term som avsåg tavelformade, speglande mineral som fältspat) ur sydvästra Finlands rapakivigranit frilagts och hamnat på fälten i sydvästra Finland.

Reaktionsskarn är en bergart, beståcnde av mineral uppkomna vid höjd temperatur genom reaktion mellan redan föreligganden ämnen, utan nämnvärd tillförsel av material utifrån.

Rent guld, Au (grundämne).

Liten guldnugget
© 2001 Gunnar Fredriksson

Rekristallisation. Innebär att en bergarts ursprungliga mineral med tiden, oftast under värmepåverkan, växer och ger nya, vanligtvis större kristaller. Vid rekristallisation (även kallad omkristallisering) kan också nya mineral bildas.

Reoignimbrit. En sekundärt fluten ignimbrit (se också Parataxit).

Replava. En typ av lava som bildas av lättflytande glödande lavaströmmar.

Rhyolit, detsamma som liparit eller kvartsporfyr namnet används främst i engelsk och amerikansk litteratur men ofta även i Sverige.

Richterit, en alkalihaltig, manganrik strålsten.

Richterskalan. En skala som används för att mäta en jordbävnings storlek.

Rodokrosit, se manganspat.

Rhodokrosit,
Sweet Home Mine, USA.
©2003 GeoNord.

Rodonit, ett ljust köttrött eller rosenrött, glasglänsande, på genomgångsytor svagt pärlemorglänsande, pyroxenliknande mineral med sammansättningen MnSiO3

Rodonit, Harstigen, Värmland, Sverige.
© 1999. Hans Palm.

Rombporfyr. En vulkanisk bergart eller gångbergart, mestadels av latitsammansättning,
karaktäriserad av rombformade fältspatströkorn.

Rubin, en rödfärgad korund, Al2O3, används som ädelsten.

Rutil, ett rött, mera sällan gult, gulbrunt eller svart mineral med sammansättningen TiO2.

Ryolit. Den kiselrika (sura) vulkaniska bergart som svarar mot djupbergarten granit.
En ryolit är rik på kalifältspat och kvarts.

Rödbräckt. Järn som på grund av för hög svavelhalt är benäget att spricka i rödvarmt tillstånd.

©2001- GeoNord