Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

O

Obsidian. en svart glasliknande bergart som kan bildas när lava stelnar.

Ofikalcit, en bergart bestående av kalksten med inströdda fläckar av serpentin.

Oligoklas, se plagioklas.

Olivin, glasglänsande, gulgröna, grågröna eller bruna mineral som utgör blandningar mellan forsterit, Mg2SiO4, och fayalit, Fe2SiO4.
Olivin förekommer bland annat i vissa diabaser, till exempel Åsby- och Särnadiabaser.

Peridot (olivin), USA.
©2001 Geonord.

Olivinstenar, ultrabasiska bergarter, huvudsakligen bestående av olivin.

Omkristallisering. Se Rekristallisation.

Omvandlingszon, zon i berggrunden med förändring av bergarternas ursprungliga sammansättning (förorsakad av mineraliserande lösningar).

Oolitmalmer, bildas i havsbäckar, när järn som utlösts genom kemisk vittring på nytt utfälls i koncentriska skal kring i vattnet förekommande mineralfragment e d.

Opal, amorf kiselsyra (SiO2+vatten).

Ort. Vågrätt gruvgång.

Dendritisk opal, Mexiko
©2001 Christina Broman

Orthit eller allanit, ett brunt till svart, halvmetalliskt glänsande mineral med komplicerad sammansättning, kan karakteriseras som en epidot med cer och lantan.

Ortoklas, en monoklin kalifältspat med sammansättningen K(AlSi3O8) samma sammansättning som mikroklin men med högre symmetri.

Orthoklas, Kråkemåla, Sweden.
© 2001 Geonord

Ounce (oz), mätenhet för guld motsvarande 31,104 gram.

©2001- GeoNord