Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

L

Labrador, se plagioklas

Labradorit, eller labradorsten, en bergart huvudsakligen bestående av en fältspat med labradorsammansättning.

Labraorit (Spektrolit).
Ylämaa, Finland
© 1998 Geonord

Labradorisering. Se Skiller, skillrande. Se bilden ovan

Lagergångar, malmgångar, där lösningarna trängt fram efter bestämda skiktytor i en lagerserie. Har denna blivit kraftigt veckad uppkomer s k sadelgångar.

Lagrat intrusiv, kiselfattig magma som stelnat på stort djup och där mineralen ligger i lager.

Lamprofyr, en gångbergart som väsentligen består av mörka mineral (jfr aplit).

Larvikit. Se Monzonit.

Laterit, en genom vittring av diverse bergarter uppkommen jordart, tegel- röd eller brunröd av järnoxidhydrat.

Latit. En vulkanisk bergart med ungefär lika halter av kalifältspat och plagioklas. Kvarts saknas eller finns i mycket låga halter. Motsvarande djupbergart kallas monzonit.

Lava, Smält berg som rinner ut ur en vulkan och som stelnar till en bergart.

Lave. Byggnad över gruvschakt och något av gruvans "hjärta". Med lavens hjälp sker alla transporter av malm, material och arbetare upp och ner i gruvan.

Ledblock. Beteckning för moränblock som består av bergarter med begränsad geografisk utbredning i berggrunden och som därför kan användas för att spåra inlandsisens rörelseriktning.

Lepidolit, ett vanligen rödaktigt mineral, till sin sammansättning en litiumglimmer.

Lepidolit kristall, Varuträsk, Västerbotten, Sverige.
Storlek på bild 1,5 cm
© 1998 Photo: A K Hulterström.

Leptit, en omkristalliserad, sur, vulkanisk bergart (lava eller tuff) i Mellansverige och Norrbotten; uttrycket används även om intermediära, dacitiska och andesitiska lavor och tuffer.

Lerskiffer, en omvandlad ler- eller slamsten med skiffrig utbildning.

Liggare. Horisontellt borrhål.

Limonit, järnoxidhydrat, täta massor med brun till gulbrun färg, vanligen som sjö- eller myrmalm.

Linneit, ett metallglänsande, vitt, vanligen något rödaktigt mineral med sammansättningen Co3S4, där Co ofta i mer eller mindre utsträckning är ersatt med Ni.

Liparit eller rhyolit, en sur, kiselsyrerik lavabergart, kemiskt motsvarande djupbergarten granit; innehåller ofta strökorn av kvarts eller/och fältspat i en grundmassa, som är glasig.

Litifiering. Förstening. Omvandling av en jordart eller ett sediment till en mer eller mindre hård och fast bergart. Litifiering sker genom att porerna mellan partiklarna helt eller delvis fylls med mineralkristaller, ett cement.

Litofys. En kulformad struktur med en diameter av några centimeter, som uppträder i glasiga eller täta (afanitiska), kiselrika vulkaniska bergarter. Strukturen, som uppkommer till följd av rekristallisation, är uppbyggd av koncentriska skal som 50 porfyr i sverige består av kvarts, alkalifältspat m.m. och har en central hålighet som kan innehålla bergkristall m.m.

Litosfär. Jordskorpan och övre delen av manteln.

Löllingit, ett silvervitt mineral med sammansättningen FeAs2

 
Löllingit, Varuträsk Mineralpark, Västerbotten, Sverige.
Storlek på bild 15 cm
©2001 GeoNord.
©2001- GeoNord