Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

 D

Dacit. En sur vulkanisk bergart med plagioklas som dominerande fältspat. Kemiskt har en dacit lägre kaliumhalt men högre kalciumhalt än ryolit.

Dagbrott, brytning av en malm från dagytan.

Datolit, ett färglöst, vitt, grönt eller gult, glasglänsande mineral.

Densitet, vikt per volymenhet.

Diabas, en som branta gångar, bäddformiga lagergångar eller lavor uppträdande bergart, bestående av samma mineral som gabbro, men har ofitisk struktur med godtyckligt orienterade plagioklaslister i den mörka mellanmassan.

Diamant, hårda och starkt ljusbrytande kristaller av kol (C), färglösa eller svagt färgade.

Diamant, Afrika.
©2001 GeoNord.

Digerbergsbildning (Digerbergssandsten, Digerbergskonglomerat). En lokal term som använts för sandstenar, konglomerat och en del skiktade tuffer och tuffiter som uppträder i växellagring med norra Dalarnas porfyrer och porfyriter. Bergarterna är uppkallade efter Digerberget i Orsa.

Diopsid, en ljust grön pyroxen med sammansättningen CaMgSi2O3

Diopsid (kromdiopsid) på kvarts, Outokumpu, Finland.
Storlek på bild 10cm
©2001 GeoNord.

Diorit, En kvartsfri bergart som innehåller plagioklas tillsammans med mörka mineral som biotit, hornblände och pyroxen. Jämfört med gabbro har diorit en mer albitrik plagioklas (med mer än 50 % albit, vanligen en andesin; se plagioklas (vanligen andesin). Vissa varieteter innehåller även låga halter av kalifältspat och kallas då monzodioriter, eller av kalifältspat och kvarts (kvarts-monzodioriter).

Diskordans, ett avbrytande av en regelbunden lagring, sa att de äldre, veckade eller uppresta och genom nedbrytning avbrutna lagren bildar vinkel med de yngre lagren. En lucka i avlagringen brukar även betecknas som diskordans eller hiatus.

Disten eller kyanit (cyanit), ett färglöst till blåaktigt, stängligt mineral med sammansättningen Al2SiO5

Djupbergart, en bergart bildad ur en smälta, som kristalliserat inne i jordskorpan innan den natt jordytan.

 
Dolomite, USA.
©2001 GeoNord.

Dolomit, en karbonatbergart, huvudsakligen bestående av mineralet dolomit, med sammansättningen CaMg(CO3)2, (kalciummagnesium-karbonat); alla övergångar finns mellan dolomit och kalksten.

Dolomitisk kalksten, kalksten i vilken mindre mängd mineralet dolomit ingår.

Dom. En domformad intrusion av ofta ganska kiselrik, trögflytande magma. En sådan intrusion kan buckla upp marken ovanpå. I vissa fall kan en dom också tränga ut på jordytan och bilda en brant kulle av lava i terrängen i ett vulkanområde. Sådana domer kan uppkomma efter stora ignimbritutbrott, vilket man exempelvis kan se i kratern i vulkanen Mount St. Helens.

Domeykit, ett tennvitt mineral, som i luften lätt antar gul färg och har sammansättningen Cu3As

Donlägigt. Ett donlägigt schakt är ett schakt som lutar, går snett ner i berget.

Drus, hålrum i bergart med där växta kristaller, ofta av flera slag.

Dunit, en bergart bestående så gott som uteslutande av olivin.

©2001- GeoNord