Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

 D

Dacit. En sur vulkanisk bergart med plagioklas som dominerande fältspat. Kemiskt har en dacit lägre kaliumhalt men högre kalciumhalt än ryolit.

Dagbrott, brytning av en malm från dagytan.

Aitikgruvan, Norrbotten, Nordens största dagbrottsgruva för koppar.
©2012 GeoNord.

Datolit, ett färglöst, vitt, grönt eller gult, glasglänsande mineral.

Densitet, vikt per volymenhet.

Derb. Täta, hårda mineralaggregat.

Diabas, ofta som branta gångar, bäddformiga lagergångar eller lavor uppträdande bergart, bestående av samma mineral som gabbro, men har ofitisk struktur med godtyckligt orienterade plagioklaslister i den mörka mellanmassan.

Diamant, hårda och starkt ljusbrytande kristaller av kol (C), färglösa eller svagt färgade.

Diamant, Star of Sierra Leone, Afrika. 709 karat.
©2000 GeoNord.

Digerbergsbildning (Digerbergssandsten, Digerbergskonglomerat). En lokal term som använts för sandstenar, konglomerat och en del skiktade tuffer och tuffiter som uppträder i växellagring med norra Dalarnas porfyrer och porfyriter. Bergarterna är uppkallade efter Digerberget i Orsa.

Diopsid, en ljust grön pyroxen med sammansättningen CaMgSi2O3

Diopsid (kromdiopsid) på kvarts, Outokumpu, Finland. Storlek på bild 10cm.
©2001 GeoNord

Dioptas CuSiO3•H2O, är ett smaragdgrönt, sällsynt koppar- och vattenhaltigt silikatmineral med ringstruktur. Kristallerna är genomskinliga till transparenta. Finns inte i Sverige men är vacker att ha i utställningen.

Dioptas, Los Azules gruvan, Chile. storlek 2x2cm
©2004 GeoNord

Diorit, En kvartsfri bergart som innehåller plagioklas tillsammans med mörka mineral som biotit, hornblände och pyroxen. Jämfört med gabbro har diorit en mer albitrik plagioklas (med mer än 50 % albit, vanligen en andesin; se plagioklas (vanligen andesin). Vissa varieteter innehåller även låga halter av kalifältspat och kallas då monzodioriter, eller av kalifältspat och kvarts (kvarts-monzodioriter).

Diskordans, ett avbrytande av en regelbunden lagring, sa att de äldre, veckade eller uppresta och genom nedbrytning avbrutna lagren bildar vinkel med de yngre lagren. En lucka i avlagringen brukar även betecknas som diskordans eller hiatus.

Disten eller kyanit (cyanit), ett färglöst till blåaktigt, stängligt mineral med sammansättningen Al2SiO5.

Disten eller kyanit, Kina. Förekommer på många ställen i fjällen. Storlek på bild 10cm
©2001 GeoNord
Kyanit. Selbu, Norge. Storlek på bild 10cm
©1998 GeoNord

Djupbergart, en bergart bildad ur en smälta, som kristalliserat inne i jordskorpan innan den nått jordytan.

Dolomit, en karbonatbergart, huvudsakligen bestående av mineralet dolomit, med sammansättningen CaMg(CO3)2, (kalciummagnesium-karbonat); alla övergångar finns mellan dolomit och kalksten.

Dolomitkristaller, England. ©2001 GeoNord

Dolomitisk kalksten, kalksten i vilken mindre mängd mineralet dolomit ingår.

Dom. En domformad intrusion av ofta ganska kiselrik, trögflytande magma. En sådan intrusion kan buckla upp marken ovanpå. I vissa fall kan en dom också tränga ut på jordytan och bilda en brant kulle av lava i terrängen i ett vulkanområde. Sådana domer kan uppkomma efter stora ignimbritutbrott, vilket man exempelvis kan se i kratern i vulkanen Mount St. Helens.

Domeykit, ett tennvitt mineral, som i luften lätt antar gul färg och har sammansättningen Cu3As.

Donläge. Används för att ange en malmkropps stupning i allmänhet.

Donlägigt. Ett donlägigt schakt är ett schakt som lutar, går snett ner i berget.

Drus, hålrum i bergart med där växta kristaller, ofta av flera slag.

Drusrum med malm mineral, zeoliter och apatitkristaller mm. Malmberget, Norrbotten.
Hålrummet är ca 10m i diameter och 1,5m i höjden.
Drusrummet kollapsade 6 månader efter vårt besök. Vi hade änglavakt.
Foto Birgit Wiklund. ©1999-2002 GeoNord

Dunit, en bergart bestående så gott som uteslutande av olivin.

©2001- GeoNord