Geologiska och mineralogiska termförklaringar

© 1998 Vidar Blom, Göteborg.
I utökad upplaga i samarbete med GeoNord

A

AA-Lava. På Hawai finns en basalt lavatyp med skrovliga, kantiga och slaggformation som gett namnet.

AA-Lava

Afanitisk. Så betecknas en tät, närmast flintliknande textur, exempelvis i grundmassan i vissa porfyrer. De enskilda kristallerna i en sådan textur framträder endast med hjälp av mikroskop. De har dock så ringa storlek att de inte kan identifieras optiskt.

Agat, mineral bestående av olikfärgade lager av kalcedon (fibrös kvarts) och opal (amorf kiselsyra).

Agat, Brasilien © Geonord.

Agglomerat, En bergart som bildas genom explosiv vulkanism, varvid glödande lavaklumpar (ofta basalt) kastas ut ur en vulkanöppning. Genom den höga temperaturen svetsas klumparna ihop då de avsätts och bildar på det viset käglor runt en vulkanöppning.

Aktinolit, en strålstenssilikat med relativt hög halt av järn, utpräglat grön (ljusgrönmörkgrön).

Aktiv kalciumoxid, fri kalk som kan reagera kemiskt.

Albit, se plagioklas.

Albitisering, en omvandlingsprocess varvid mera basisk plagioklas ombildas till albit.

Algonk. En äldre benämning på vad man tidigare uppfattade som relativt unga delar av urberget. Sådana bergarter är bättre bevarade än merparten av Sveriges urberg. Termen, som kommer från namnet på en indianstam, användes ursprungligen i USA.

Allokton, främmande avlagring som transporterats längre eller kortare sträckor (jfr autokton).

Alluvial, (sedimentär avlagring) bildad genom rinnande vatten t.ex. sandavlagringar i floder.

Alkalifältspat. En gemensam beteckning för fältspater som är rika på alkali (natrium och kalium), dvs. albit och kalifältspat.

Almandin, se granat Fe3Al2(SiO4)3

 
Almandin, Harstad, Norge. © GeoNord.

Alunit, ett färglöst till gulaktigt, romboedriskt mineral.

Alunskiffer, en lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen) och hög svavelhalt av alunskiffer har i landet tidigare framställts alun KAl3(SO4) 2 (OH)2

Amasonsten/amazonit, grön mikroklin.

 
Amazonit, USA © GeoNord.

Ametist. En variant av kvarts med lila färg.

 
Amestist, Brasilien © GeoNord.

Amblygonit, ett glasglänsande, på vissa ytor pärlemorglänsande, vitt, grönaktigt eller grått, om fältspat erinrande mineral.

 
Amblygonit, Varuträsk © GeoNord.

Amfibol, sammanfattande namn för en mineralgrupp bestående av silikatmineral. De har spaltytor i tvenne riktningar, som bildar vinkeln 124°, jfr pyroxen. Amfibol består av silikat samt av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner, såsom antofyllit, gedrit, tremolit, grünerit, richterit, hornblände m fl.

Amfibolit, beteckning på starkt omvandlade, massformiga eller kristallint skiffriga bergarter, bestående av basisk plagioklas och hornblände.

Andalusit, ett glasglänsande, stundom rödaktigt mineral Al2SiO5

Andesin, finkristallin lavabergart. Den består främst av plagioklas och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit. Motsvarar djupbergarten diorit. Se vidare plagioklas.

Andesit, lavabergart, karakteriserad främst av plagioklas med andesinsammansättning och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit.

Andradit, se granat Ca3Fe2(SiO4)3

Anglesit, ett färglöst till grått eller brunaktigt mineral.

Anhydrit, ett vanligen färglöst men ibland i olika färger skiftande mineral .

Anomali, kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normalvärde. Kan vara orsakat av förhöjda halter av malmmineral

Anorthit, se plagioklas.

Anortosit, en variant av gabbro.

Anrikning, koncentration av mineral och/eller metaller där gråberget separerats bort.

Anrikningsverk, anläggning för utvinning av mineral och/eller metaller ur malm.

Antimonglans, se spetsglans.

 
Gediget antimon, Finland © GeoNord.

Ansättning. Det första momentet i borrningsarbetet för att ge borren fäste i berget. Andra namn är bröstning eller påhugg.

Antofyllit, en Ca-fri amfibol utgörande ett vattenhaltigt Mg-silikat, ofta med Fe.

Apatit, ett fettglänsande till glasglänsande, .färglöst eller olikfärgat fosfatmineral med sammansättningen Ca5 · (F,Cl,OH)(PO4)3. Apatit finns i små mängder (vanligen under en procent) i flertalet svenska bergarter

Apatit, Malmberget, Norrbotten, Sweden.
© GeoNord.

s

Apatitjärnmalm, svartmalm eller mindre ofta blodstensmalm, som håller mer eller mindre rikligt med apatit.

Aplit, en ljus, finkornig granit. Uppträder vanligen som gångar, ofta tillsammans med pegmatit.

Apofyllit, ett färglöst ibland röd- eller brunaktigt mineral tillhörande zeolitgruppen. Till sammansättningen ett kalium- och fluorhaltigt, vattenhaltigt kalciumsilikat.

Apophyllite, Bredsjönäs, Södermanland, Sweden.
Size of the picture2 cm.
© 1999 Frej Sandström

Arkeikum, tiden före ca 2 500 miljoner år sedan.

Arkos, ett hopläkt vittringsgrus direkt uppkommen genom vittring av granit elle gnejs. Bergarten bestar huvudsakligen av fältspat och kvarts och är grovkornig.

Arsenik, As (grundämne).

Gedigen arsenik, Storliden, Västerbotten
© 2009 Geonord

Arsenikkis, ett silvervitt till stålgrått, metallglänsande mineral. FeAsS

Asbest, fintrådiga varieteter av amfibolmineral (strålstensasbest) eller av serpentin (serpentinasbest eller krysotil).

Aska. De finkornigaste, stoftartade partiklar som avsätts vid vulkaniska explosioner. Jfr Tuff.

Askflöde. Se Ignimbrit.

Atakamit, ett mörkgrönt kopparmineral.

Au, kemisk beteckning för guld (grundämne).

Guld, Björkdal, Västerbotten, Sverige.
©2001 GeoNord.

Augentextur. En textur som man hittar i ibland annat ögongnejs (augen betyder ögon på tyska). Ett stort korn av fältspat har pressats ihop och antagit en form som påminner om ett öga. I "ögonvrån" finns oftast kvarts som avsöndrats från bergarten. Augentextur uppstår i metamorfa, ofta glimmerrika bergarter.

Augit, en pyroxen.

Autobreccia. En breccia som uppkommit då ytskiktet på en trögflytande lava stelnat till ett ”skal”. Under lavans fortsatta rörelser har detta skal brutits sönder till fragment. Dessa kan därefter ha kittats ihop till en fast bergart, en breccia.

Avfallssand, finkornigt material som blir över efter krossning, malning och anrikning av malm.

Axinit, ett glasglänsande, brunt, grått, blått, grönaktigt eller rött mineral .

Azurit eller kopparlazur, ett azurblått kopparmineral.

Azurite, Marocco.
© GeoNord.©2001- GeoNord