Encyklopedi
av
geologiska och mineralogiska termförklaringar med bilder.
© 1998 - Geonord
Kontinuerlig uppdatering.

A

AA-Lava. På Hawai finns en basalt lavatyp med skrovliga, kantiga och slaggformation som gett namnet.

AA-Lava, Hawaii, USA.
© 2012 Geonord.

Adular är en ofärgad, glasklar ortoklas. Har hittats på ett par ställen i Sverige. Som smyckes sten mer känd som månsten med blåaktig schiller.

Adular, Bøverdalen, Norge. ©1998 Geonord.
Adular, okänd lokal, Indien. ©2006 Geonord.

Afanitisk. Så betecknas en tät, närmast flintliknande textur, exempelvis i grundmassan i vissa porfyrer. De enskilda kristallerna i en sådan textur framträder endast med hjälp av mikroskop. De har dock så ringa storlek att de inte kan identifieras optiskt.

Agat, SiO2. mineral bestående av olikfärgade lager av kalcedon (fibrös kvarts) och opal (amorf kiselsyra). Agater för smyckestilverkning är ofta manipulera med färg och värme.

Agat, värmebehandlad, Brasilien
©2012 Geonord.
Agat, naturlig, Agate Creek, Australien.
©2012 Geonord.
Agat, naturlig, Condor agat, Mendoza province,
Argentina.
©2012 Geonord.

Agglomerat, En bergart som bildas genom explosiv vulkanism, varvid glödande lavaklumpar (ofta basalt) kastas ut ur en vulkanöppning. Genom den höga temperaturen svetsas klumparna ihop då de avsätts och bildar på det viset käglor runt en vulkanöppning.

Agglomerat. Teide, Teneriffa, Spanien.
©2003 Geonord.

Aktinolit, Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2. En strålstenssilikat med relativt hög halt av järn, utpräglat grön (ljusgrönmörkgrön).

Aktinolit, Bergslagen
©2015 Geonord.

Aktiv kalciumoxid, fri kalk som kan reagera kemiskt.

Albit, se plagioklas.

Albitkristaller, Imilchit. Marocko.
©2019 Geonord.
Albitkristaller, Norge.
©2005 Geonord.

Albitisering, en omvandlingsprocess varvid mera basisk plagioklas ombildas till albit.

Algonk. En äldre benämning på vad man tidigare uppfattade som relativt unga delar av urberget. Sådana bergarter är bättre bevarade än merparten av Sveriges urberg. Termen, som kommer från namnet på en indianstam, användes ursprungligen i USA.

Allokton, främmande avlagring som transporterats längre eller kortare sträckor (jfr autokton).

Alluvial, (sedimentär avlagring) bildad genom rinnande vatten t.ex. sandavlagringar i floder.

Alkalifältspat. En gemensam beteckning för fältspater som är rika på alkali (natrium och kalium), dvs. albit och kalifältspat.

Almandin, se granat Fe3Al2(SiO4)3

Almandin, Harstad, Norge.
©2001 Geonord.
Almandin, Björkstugan, Norrbotten, Sverige.
©1987 Geonord.

Alunit, KAl3(SO4)2(OH)6. Ett färglöst till gulaktigt, romboedriskt mineral.

Alunskiffer, KAl3(SO4) 2 (OH)2. En lerskiffer med hög halt av organiskt material (bitumen) och hög svavelhalt av alunskiffer har i landet tidigare framställts alun

Amasonsten/amazonit, grön mikroklin. KAlSi3O8.

 
Amazonit med rökkvarts, USA
©2012 Geonord.

Ametist. SiO2. En variant av kvarts med lila färg.

Ametist, Brasilien
©1989 och 2016 Geonord.

Amblygonit, (Li,Na)AlPO4(F,OH) Ett glasglänsande, på vissa ytor pärlemorglänsande, vitt, grönaktigt eller grått, om fältspat erinrande mineral.

 
Amblygonit, Varuträsk, Västerbotten.
©2006 Geonord.

Amfibol, sammanfattande namn för en mineralgrupp bestående av silikatmineral. De har spaltytor i tvenne riktningar, som bildar vinkeln 124°, jfr pyroxen. Amfibol består av silikat samt av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner, såsom antofyllit, gedrit, tremolit, grünerit, richterit, hornblände m fl.

Amfibolit, beteckning på starkt omvandlade, massformiga eller kristallint skiffriga bergarter, bestående av basisk plagioklas och hornblände.

Amfibolitfacies. En omvandling som skett i ett temperaturintervall mellan ca 530 och 700 °C och ett tryckintervall mellan ca 3 och 12 kilobar.

Analcim. NaAlSi2O6·H2O. Vit till färglös eller grå zeolit. Skulle egentligen räknas till fältspaterna. Förekommer i hålrum i basalter.

Analcim, Loanhead Quarry, Scotland.
©2006 Geonord.

Anatas / Titandioxid TiO2. Anatas har tetragonal kristallstruktur med oktaedrisk habitus med svart färg och halmetallisk glans.

 
Anatas, Hardangervidda, Norge.
©2004 Geonord.

Andalusit, Al2SiO5. Ett glasglänsande, stundom rödaktigt mineral

Andesin, finkristallin lavabergart. Den består främst av plagioklas och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit. Motsvarar djupbergarten diorit. Se vidare plagioklas.

Andesit, lavabergart, karakteriserad främst av plagioklas med andesinsammansättning och vanligen rikligt med mörka mineral, hornblände, augit och biotit.

Andradit, se granat Ca3Fe2(SiO4)3.

 
Andradit. Black Lake, Kanada.
©2006 Geonord.

Anglesit, PbSO4 . Ett färglöst till grått eller brunaktigt minertal.

Anhydrit, CaSO4. Ett vanligen färglöst men ibland i olika färger skiftande mineral .

Anomali, kemiskt eller fysikaliskt mätvärde som avviker från normalvärde. Kan vara orsakat av förhöjda halter av malmmineral

Anorthit, se plagioklas.

Anortosit, en variant av gabbro.

Anrikning, koncentration av mineral och/eller metaller där gråberget separerats bort.

Anrikningsverket i den nedlagda gruvan i Blaiken, Västerbotten.
©2006 Geonord.

Anrikningsverk, anläggning för utvinning av mineral och/eller metaller ur malm.

Antimonglans, se spetsglans. Grundämne Sb, ett silver vitt glänsande mineral som bildar lamellära till korniga aggregat. Har hittats på några ställen i Sverige. Det Finska fyndet i Nurmo visar vacker kristallbildning.

Gediget antimon, Nurmo, Routakallio, Finland
©2013 Geonord.

Ansättning. Det första momentet i borrningsarbetet för att ge borren fäste i berget. Andra namn är bröstning eller påhugg.

Antofyllit, en Ca-fri amfibol utgörande ett vattenhaltigt Mg-silikat, ofta med Fe.

Apatit, Ca5 · (F,Cl,OH)(PO4)3 ett fettglänsande till glasglänsande, .färglöst eller olikfärgat fosfatmineral. Apatit finns i små mängder (vanligen under en procent) i flertalet svenska bergarter

Apatit, Malmberget, Norrbotten, Sweden.
©2013 Geonord.
Apatitkristaller, Panasquera, Portugal.
©2006 Geonord.

Apatitjärnmalm, svartmalm eller mindre ofta blodstensmalm, som håller mer eller mindre rikligt med apatit.

Aplit, en ljus, finkornig granit. Uppträder vanligen som gångar, ofta tillsammans med pegmatit.

Apofyllit, (K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)·8H2O Ett färglöst ibland röd- eller brunaktigt mineral tillhörande zeolitgruppen. Till sammansättningen ett kalium- och fluorhaltigt vatten.

Apophyllite, Bredsjönäs, Södermanland, Sweden. Storlek 2 cm.
©1999 Frej Sandström
Grön apophyllite,stilbit, artinit, Pashan Quarries, Mumbay, Indien.
©2006 Geonord
Apophyllite, Pashan Quarries, Mumbay, Indien.
©2006 Geonord

Aragonit. CaCO3. Bildar ofta spetsiga, nålformade, ortorombiska kristaller.

Aragonit kristaller 5x4, Imilchit och Serou, Marocko.
©2019 Geonord.

Arkeikum, tiden före ca 2 500 miljoner år sedan.

Arkos, ett hopläkt vittringsgrus direkt uppkommen genom vittring av granit elle gnejs. Bergarten bestar huvudsakligen av fältspat och kvarts och är grovkornig.

Arsenik, As (grundämne). Ett tennvit mineral som får en gråsvart anlöpning efter exponering luft. Bildar gärna vackra kulformade aggregat

Gedigen arsenik, Storliden, Lappland/Västerbotten, Sverige.
©2009 Geonord

Arsenikkis, FeAsS. Ett silvervitt till stålgrått, metallglänsande mineral.

Arsenikkiskristaller, Panasquera, Portugal.
©2006 Geonord.
Arsenikkis kristall, Stollberg, Dalarna.
©2006 Geonord.

Asbest, fintrådiga varieteter av amfibolmineral (strålstensasbest) eller av serpentin (serpentinasbest eller krysotil).

Aska. De finkornigaste, stoftartade partiklar som avsätts vid vulkaniska explosioner. Jfr Tuff.

Vulkanaska. Teide, Teneriffa, Spanien. ©2003 Geonord.

Askflöde. Se Ignimbrit.

Atakamit, Cu2Cl(OH)3 Ett mörkgrönt kopparmineral.

Atakamit 6x4, Chuquicamara gruvan, Antofagasta, Chile.
©2003 Geonord.

Au, kemisk beteckning för guld (grundämne).

Guld, Björkdal, Västerbotten, Sverige.
©2001 GeoNord.
Guld, Ballarat, Victoria, Australien. Längd ca 6cm.
Smithsonian National Museum display. Washington, USA.
Foto av ©2007 Geonord.

Augentextur. En textur som man hittar i ibland annat ögongnejs (augen betyder ögon på tyska). Ett stort korn av fältspat har pressats ihop och antagit en form som påminner om ett öga. I "ögonvrån" finns oftast kvarts som avsöndrats från bergarten. Augentextur uppstår i metamorfa, ofta glimmerrika bergarter.

Augit, en pyroxen.

Autobreccia. En breccia som uppkommit då ytskiktet på en trögflytande lava stelnat till ett ”skal”. Under lavans fortsatta rörelser har detta skal brutits sönder till fragment. Dessa kan därefter ha kittats ihop till en fast bergart, en breccia.

Autunite, Ca(UO2)2(PO4)2·10–12H2O är en uranfosfat i med gul-gulgröna kristaller. Finns i Sverige dock den på bilden är insamlad i Portugal. Radioaktiv. Fluoreserar starkt. i grön-gult

Autunit xx, Assunção , Portugal.
©2006 Geonord.

Avfallssand, finkornigt material som blir över efter krossning, malning och anrikning av malm.

Axinit, Cu3(CO3)2(OH)2 Ett glasglänsande, brunt, grått, blått, grönaktigt eller rött mineral. Finns inte i Sverige.

Axinit xx, Colebrook Hill, Tasmanien, Australien.
©2006 Geonord.

Azurit eller kopparlazur, Cu3(CO3)2(OH)2 Ett azurblått kopparmineral.

Azurit, Touissit, Marocko.
©2003 Geonord.
Azurit, Kerouchen, Marocko.
©2005 Geonord.©2001- GeoNord